A A A

PROWADZENIE ŚWIETLIC PROFILAKTYCZNYCH

BURMISTRZ NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO ogłasza konkurs na prowadzenie świetlic profilaktycznych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w 2018 roku

Kandydaci przystępujący do konkurs powinni spełniać następujące warunki:

Wymagania niezbędne:

Doświadczenie w pracy z dziećmi.

Mile widziane doświadczenie pedagogiczne oraz ukończone kursy z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wymagane dokumenty:

l. Zyciorys i list motywacyjny.

 1. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
 2. Kopia dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Do oferty należy dołączyć program profilaktyczny, w którym należy uwzględnić miedzy innymi:

 1. Tło, czyli opis sytuacji problemowej.
 2. Odbiorcy, czyli grupa która skorzysta w wyniku realizacji programu.
 3. Cel długofalowy i krótkofalowy.
 4. Wymierne rezultaty, które powstaną w wyniku realizacji programu.

Główne obowiązki prowadzącego świetlicę profilaktyczną:

l. Stała, systematyczna współpraca z rodziną dziecka.

 1. Rozpoznawanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej
 2. Organizacja zajęć świetlicowych (pomoc w nauce, twórczy udział w zajęciach, rozwijanie zainteresowań).
 3. Prowadzenie dokumentacji pracy z dziećmi (listy obecności dzieci, wykaz tematów prowadzonych zajęć, sporządzanie miesięcznych sprawozdań z pracy świetlicy).

Termin realizacji zadania:

Od dnia 23 czerwca 2018 do 31 sierpnia 2018 r.

Termin składania ofert:

Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs - Prowadzenie świetlicy profilaktycznej w należy składać w terminie do 07 maja 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Informacje dodatkowe:

l) Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.miastonowydwor.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim.
 2. Informacje dodatkowe dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, pokój nr 4, tel. 55 625 77 74

OGŁOSZENIE + ZARZĄDZENIE - KLIKNIJ ABY POBRAĆ