A A A

ORGANIZACJA CZASU DZIECI I MŁODZIEŻY

BURMISTRZ NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO ogłasza konkurs na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji w 2018 roku.

Konkurs skierowany jest do sołectw, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina, Žuławskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej oraz jej Filii działających na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.

1. Zadanie może być realizowane w różnych formach zapewniającym dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego spędzania wakacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez organizację:

l) półkolonii,

2) innych inicjatyw związanych z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży o szczególnym znaczeniu dla przeciwdziałania uzależnieniom (zajęcia rekreacyjne, wycieczki rowerowe, turnieje, wycieczki turystyczne jednodniowe, konkursy, zajęcia plastyczne itp.).

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania: 43' 000,00 (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych).
 2. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 23 czerwca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 r. i musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U z 2016 r. poz. 452).
 3. Cel realizacji zadanią:

 l) zagospodarowame czasu wolnego podczas wakacji dzieciom i młodzieży,

  1. umożliwienie dzieciom i młodzieży odpoczynku, zawierania przyjaźni, poznania atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
  2. umożliwienie dzieciom i młodzieży, uczestnictwa w zajęciach promujących zachowania prozdrowotne dotyczące miedzy innymi profilaktyki uzależnień.
 1. Do oferty należy załączyć program profilaktyczny, w którym należy uwzględnić:

l) tytuł projektu,

  1. charakterystyka zadania,
  2. miejsce realizacji zadania,
  3. datę rozpoczęcia i zakończenia projektu,
  4. liczbę dzieci i młodzieży która skorzysta w wyniku realizacji programu,
  5. wymierne rezultaty, które powstaną w wyniku realizacji programu,
  6. wnioskowaną kwotę na realizację projektu (kosztorys).
 1. Termin składania ofert:

l) Oferty z dokumentami w zamkniętych kopertach z dopiskiem „organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji” należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, w terminie do 7 maja 2018 r. do godz. 15.30.

2) Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.

7. Informacje dodatkowe:

 1. Oferenci, którzy nie uzyskają środków finansowych we wnioskowanej kwocie, zobowiązani są złożyć zaktualizowane elementy oferty (kosztorys i harmonogram). Aktualizacja musi być złożona w terminie 7 dni od daty ukazania się wyników otwartego konkursu ofert, które ogłasza się w sposób określony w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia. Niezłożenie aktualizacji oferty będzie równoznaczne z rezygnacją z przyznanych środków finansowych.
 2. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej,' na stronie www.miastonowydwor.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim.
 4. Informacje dodatkowe dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, pokój nr 4, tel. 55 625 77 74

Nowy Dwór Gdański, 10.04.2018 r.

OGŁOSZENIE + ZARZĄDZENIE - KLIKNIJ ABY POBRAĆ