A A A

MOŻLIWOŚĆ ZGŁASZANIA UWAG

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego  złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Na podstawie art 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018, 723 art.169 z późn. zm.) Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim podaje do publicznej wiadomości treść oferty Nowodworskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt ,,ISKIERKA” w Nowym Dworze Gdańskim na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego pn. ,,Zakup kojców dla zwierząt. Zapobieganie bezdomnym zwierzętom"”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać 7 dni od dnia zamieszczenia oferty  w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim w pokoju nr 2 oraz w formie elektronicznej na adres: w.ochocka@miastonowydwor.pl ( formularz uwag do pobrania).

Załączniki:

  1. Oferta realizacji zadania publicznego
  2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego
  3. Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie