A A A

MAK I KONOPIE WŁÓKNISTE

 

INFORMACJA, dotycząca uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w danym roku

Podstawa prawna

Art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 852)

Opis sprawy

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 852) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 - 4 w/w ustawy uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.

Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione powyżej jest zabroniona.

Opis procedury:

W związku z procedurą corocznych prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw, informacje o planowanej powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych na terenie województwa pomorskiego należy kierować do 31 października 2019 roku.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 

W powyższym zgłoszeniu należy określić:

  1. czy zgłaszający jest producentem czy prowadzącym skup maku / konopi włóknistych,
  2. wskazanie gatunku uprawy (mak, mak niskomorfinowy, konopie włókniste),
  3. cel prowadzenia uprawy,
  4. lokalizacja uprawy – na terenie jakiej gminy województwa pomorskiego planowana jest uprawa,
  5. powierzchnia uprawy w ha na terenie danej gminy.

Uwagi dodatkowe:

  1. Projekt uchwały jako projekt aktu prawa miejscowego podlega konsultacjom z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  2. Uchwała jako akt prawa miejscowego jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
  3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Sprawę prowadzi:

Departament Środowiska i Rolnictwa

Adres: ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (58) 32 68 763