A A A

KONKURS NA DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzenie Nr 578

Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego

z dnia 04 sierpnia 2020 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiercinach

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 29 ust. 1 pkt 2 i art. 63 ust. 1, 3 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

Lp.

Szkoła

Adres

1.

Szkoły Podstawowej w Wiercinach

Wierciny 12,
82-100 Nowy Dwór Gdański
(oddział przedszkolny, oddziały klas I-III)

 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim,
  • na stronie internetowej Gminy Nowy Dwór Gdański,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim,

 

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - KLIKNIJ, ABY POBRAĆ