A A A

DECYZJE PODATKOWE 2020

Z DECYZJĄ PODATKOWĄ DO MIESZKAŃCÓW 

Jak co roku, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz sołtysi będą doręczali mieszkańcom gminy decyzje, ustalające wysokość zobowiązania podatkowego na 2020 rok.

Decyzje otrzymują wszystkie osoby fizyczne, będące podatnikami podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Korespondencję będą doręczać na terenie miasta pracownicy Urzędu Miejskiego – najczęściej w godzinach popołudniowo-wieczornych oraz soboty, a na terenach wiejskich – sołtysi.

Uprawnione osoby w dniach od 14 do 28 lutego 2020 roku będą doręczać ww. decyzje zgodnie ze wskazanym przy składaniu informacji podatkowej przez Państwa adresem do korespondencji.

Doręczenie wymaga zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Osobami uprawnionymi do doręczania ww. decyzji są:

➡️Justyna Kazimierowicz

➡️Monika Błaszczyk

➡️Patrycja Radziszewska

➡️Lesya Chorniy

Pracownicy Urzędu nie są uprawnieni do pobierania należności podatkowych.

Ponadto przypominamy, że każde zobowiązanie podatkowe posiada indywidualny numer rachunku bankowego, umieszczony na każdym druku decyzji podatkowej.

Regulując zobowiązanie podatkowe za pośrednictwem banku lub poczty prosimy o dokonywanie wpłat wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego. Zapewni to bezbłędną, bezpieczną oraz szybką identyfikacje dokonanych wpłat.

Wpłat z tytułu podatków i opłat można dokonywać bez prowizji w filii Żuławskiego Banku Spółdzielczego przy ul. Warszawskiej 2C w Nowym Dworze Gdańskim, natomiast na terenach wiejskich u sołtysa.